top of page

Tendelins personuppgiftspolicy

1. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

I enlighet med Tendelins professionella ansvar respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet eller dig som representant för sådan organisation (befintlig, tidigare eller potentiell kund, leverantör, eller samarbetspartner); deltagit på event; besökt vår webbplats; eller på annat sätt har kontakt med oss, exempelvis som anställd hos myndighet.

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Tendelin AB, org. nr 559243-6926, registrerat på adressen Tegeluddsvägen 80, 115 28 Stockholm är personuppgiftsansvarig för sådan behandling som beskrivs i denna informationstext.

 

3. KONTAKT VID FRÅGOR KRING PERSONUPPGIFTER

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

 

4. DATASKYDDSOMBUD

Vi har utsett ett dataskyddsombud som en del av vårt dataskyddsarbete. Ombudets roll är att kontrollera att vi följer dataskyddslagstiftningen genom att bland annat samla in information om hur Tendelin behandlar personuppgifter, utföra kontroller samt informera, ge råd och utfärda rekommendationer. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att lämna en kontaktförfrågan via detta formulär med överskriften “Dataskyddsombud” eller per post: Dataskyddsombudet, Tendelin AB, Frihamnsgatan 30, 115 56, Stockholm.

 

5. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du skickar e-post till oss eller anmäler dig till ett event. Vilka källor som vi samlar in personuppgifter från i övrigt framgår nedan under sektion 6.

Personuppgifter vi behandlar:

 • Grundläggande information såsom ditt namn och namnet på organisationen du företräder;

 • Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer;

 • Betalnings- och transaktionsinformation, om betalningar skulle göra till, från eller via Tendelin AB;

 • Teknisk information såsom information om ditt besök på vår webbplats eller beteendedata rörande digitala aktiviteter;

 • Information som du tillhandahåller i samband med möten eller event, såsom tillgänglighet och information om mötesdeltagare;

 • Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi fått från dig eller samlat in som en del av vår kundkännedom;

 • Personuppgifter som tillhandahållits oss från våra kunder, för våra kunders räkning eller som upprättats som en del av vårt uppdrag eller via annan relevant kommunikation med oss;

 • Bilder och videor upptagna på våra event eller uppladdade via vår webbplats eller via annan  digital kommunikation.

 

6. KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i anslutning till uppdrag vi utför åt våra kunder. Vi behandlar identitetshandlingar och bakgrundsinformation som delar av vår kundkännedom, ekonomisk administration och marknadsföring. Sådan behandling innefattar förebyggande av penningtvätt, jävskontroller, kvalitetsgranskning av leverantörer och kreditupplysning. Vi behandlar även personuppgifter som överförs till oss från våra kunder och partners inom ramen för deras bilaterala affärsrelationer. Personuppgifter överförs till tredje part i den utsträckning det är nödvändigt för utförande av vårt uppdrag. Vi samlar in uppgifter om dig och andra:

 • När vi inleder en affärsrelation eller när vi utför uppdrag åt våra kunder och partners;

 • Genom lokalt lagrade digitala filer (“cookies”) och andra spårningstjänster på vår webbplats;

 • Via e-post och andra digitala meddelanden som sänds till och från medarbetare på Tendelin AB;

 • När du förser oss med informationen genom kontakt med oss via möten, samtal, sociala medier, event eller genom att du fyller i formulär.

 

Vi kan även komma att samla in eller få information om dig från andra källor, så som:

 • Offentliga register;

 • Företagskataloger;

 • Myndigheter;

 • Internationella organisationer;

 • Offentliga databaser.

 

Vi använder oss av olika verktyg för att granska och föra statistik över besök och användning av vår webbplats. Detta sker genom användning av cookies. Du kan när som helst neka användning av cookies genom inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock påverka användarupplevelsen. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här. När du använder vissa delar av webbplatsen kan du bli ombedd att lämna personuppgifter, exempelvis när du anmäler dig till ett event eller registrerar ett användarkonto. Syftet med behandlingen av personuppgifter framgår i dessa fall av sammanhanget och vi använder de personuppgifter du då lämnar endast för det syftet.

 

7. SYFTEN MED INSAMLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Analys av webbplatsens användning. Behandlingen är nödvändig med anledning av Tendelin AB:s berättigade intresse av att kunna förstå hur vår webbplats och våra digitala tjänster används, vilken information som efterfrågas, hur användbarheten och användarvänligheten upplevs av användarna och hur den kan förbättras så att vi kan erbjuda våra användare den bästa möjliga upplevelsen; 

 • För att kunna tillhandahålla uppgifter på din begäran. Behandlingen är nödvändig med anledning av ditt och Tendelin AB:s berättigade intresse av att kunna tillgodose din begäran av information rörande din aktivitet och användning av våra tjänster;

 • För att kunna marknadsföra våra tjänster genom till exempel nyhetsbrev, publikationer och event. Behandlingen är nödvändig med anledning av Tendelin AB:s berättigade intresse av att kunna marknadsföra sina tjänster.

 • För att kunna administrera vår relation med dig och våra klienter samt upprätthålla våra kontaktlistor. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra våra avtal med dig, om sådana finns, samt med anledning av Tendelin AB:s berättigade intresse av att kunna administrera relationen med dig eller den organisation du representerar.

 • För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, inklusive våra åtaganden gentemot dig och din organisation, samt all tillämplig nationell och internationell lagstiftning.

 • För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

8. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

När vi behandlar personuppgifter för att utföra ett uppdrag åt en kund sparar vi dina personuppgifter i tio år eller den längre tid som uppdragets natur påkallar i enlighet med svensk lagstiftning. Vi sparar dina personuppgifter för att kontakta dig i marknadsföringssyfte under ett år från att vi antingen samlade in dina uppgifter eller senast använde dina uppgifter för att kontakta dig. 

 

När vi behandlar personuppgifter utanför ovan angivna situationer sparar vi dina personuppgifter så länge som det är motiverat utifrån sammanhanget. Det kan exempelvis vara när: vi har kontakt med dig via e-post, när du deltar i ett event, när vi tillhandahåller information på din begäran, information i cookies eller på grund av en rättslig förpliktelse.

 

9. DELGIVANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som vi har ingått avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy. Personuppgifter delas med följande parter:

 • Tendelins kontorsbolag på respektive ort för informations- och kunskapsutbyte, resursallokering samt de ändamål som anges i denna policy;

 • Externa leverantörer av tjänster som support, ordbehandling, översättningar eller granskning;

 • IT-tjänsteleverantörer;

 • Tredje part inom ramen för vårt uppdrag, såsom kunder, leverantörer, partners, myndigheter osv;

 • Tredje part involverad i anordnandet av event, exempelvis hotell, arrangörer eller föreläsare;

 • Tredje part, när det är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse. Om vi skulle bli skyldiga att röja dina personuppgifter på grund av ett föreläggande eller liknande kommer vi att informera dig i den utsträckning vi inte är rättsligt förhindrade att göra;

 • Sociala media såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter och andra. Om du använder dessa tjänster hänvisar vi till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter.

 

Vi överför inte dina personuppgifter genom att sälja dina personuppgifter eller annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

 

10. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder oss av en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Sådana åtgärder inbegriper, men är inte begränsade till, skalskydd, ärendehanteringssystem, kryptering, behörighetsbegränsningar, policys m.m.

 

11. LÄNDER TILL VILKA PERSONUPPGIFTER KAN ÖVERFÖRAS

Utöver vad som uttryckligen anges nedan behandlar vi endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa av Tendelins IT-tjänsteleverantörer har sin verksamhet i USA. När personuppgifter delas med dessa leverantörer har Tendelin säkerställt att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES, genom leverantörernas anslutning till ramverket EU-U.S. Privacy Shield, i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen.

Inom ramen för vår hantering av uppdrag mellan beställare och leverantörer av IT-tjänster kan vi komma att i enskilda fall behöva överföra personuppgifter till tredje land. I dessa fall säkerställer vi att det sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, antingen genom att landet som uppgifterna överförs till har en likvärdig skyddsnivå för dina personuppgifter, att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, att du har samtyckt till det eller att överföringen är nödvändig med hänsyn för något av ändamålen i artikel 49 i dataskyddsförordningen

 

12. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU GÄLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER?

12.1 Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Vi upphör då med den behandlingen. Kontakta oss om du vill ta tillbaka ditt samtycke på legal@tendelin.com.

 

12.2 Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Du får då ett utdrag med främst följande information: ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder och varifrån informationen kommer.

 

12.3 Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att, när det är lämpligt, komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

12.4 Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade (om: behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke, det saknas berättigade skäl efter din invändning, behandlingen sker på ett olagligt sätt, radering krävs på grund av en rättslig förpliktelse eller personuppgifterna samlats in med erbjudande av onlinetjänster).

12.5 Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har du rätt göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot behandlingen ska den upphöra om vi inte kan antingen påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter; eller behöver uppgifterna för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

12.6 Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (om: du bestrider uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering, du behöver uppgifterna för ett rättsligt anspråk eller du har invänt mot behandlingen och inväntar en kontroll).

 

12.7 Du har rätt att få personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett maskinläsbart format. Rättigheten gäller sådana uppgifter som behandlas automatiskt och med stöd av ett avtal (med dig) eller ditt samtycke. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

 

12.8 Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

12.9 Tendelins policy gäller endast för sådan behandling som sker i enlighet med denna policy. Vi ansvarar inte för personuppgifter som behandlas när du besöker en webbplats via någon av våra länkar. Se respektive webbplats för hur de behandlar personuppgifter.

bottom of page