top of page
Certified Memeber.png

Vår certifieringsprocess

IT-konsultbolag som vill bli antagna som certifierade medlemmar i Tendelinnätverket måste genomgå en noggrann granskning bestående av följande moment:

01

Första granskning

Innan vi genomför en ordentlig certifieringsprocess gör vi först en översiktlig granskning av varje kandidatföretag för att bedöma bolagets kompatibilitet med våra kvalitetsstandarder och arbetssätt. De flesta kandidatföretagen sållas bort redan i detta skede.

02

Erfarenhet

Alla bolag i vårt nätverk behöver uppvisa en tillfredsställande uppdragshistorik och, i fallet med utländska bolag, vara erfarna i att arbeta mot utländska beställare på distans. Vi certifierar därför endast bolag som har minst fem års erfarenhet i branschen (eller motsvarande). Vi tittar även specifikt på:

 • Hur många projekt varje IT-konsultbolag har levererat;

 • För leverantörer utanför Sverige: hur många utländska kunder bolaget har haft samt av vilken typ.

03

Kapacitet

Alla leverantörer i vårt nätverk måste ha kapacitet och förmåga att effektivt tillhandahålla dem konsulter de har offererat i en upphandling. Alla leverantörer som vill ansluta sig måste därför tillhandahålla följande information: 

 • Vilka typer av konsulter de har in-house;

 • Teknologierna och programmeringsspråken deras konsulter bemästrar;

 • Tillgängliga senioritetsnivåer och timkostnader för de olika konsulttyperna.

04

Processer och policyn

Här bedömer vi hur väl leverantören hanterar processer och säkerhet. Vi tittar särskilt på:

 • Hur leverantörens standardleveransprocess och distansarbete är organiserade;

 • Hur levernatören jobbar med datasäkerhet, personuppgifter och GDPR;

 • Hur bolaget jobbar mot diskriminering p.g.a. kön, ras, religion, handikapp, sexuell läggning och politisk åskådning;

 • Hur bolaget jobbar mot nepotism, korruption, skatteflykt, penningtvätt och andra oetiska handlingar.

05

Legal och finansiell information

Här säkerställer vi att det inte finns några legala eller finansiella frågetecken kring leverantörens bolag. Vi begär och granskar bland annat:

 • Bolagets registreringsbevis för avstämning mot statliga databaser;

 • Information om bolagets verkliga huvudmän för att stämma av att dessa inte är under brottsutredning eller föremål för några ekonomiska sanktioner; 

 • Bank- och skatteinformation för att se till att inga tecken på penningtvätt finns. 

06

Kundreferenser

För att bli antagen till vårt nätverk behöver varje leverantör uppge mist tre kundreferenser. Utöver dessas omdömen och feedback kontrollerar vi alltid även recensionerna i offentliga företagskataloger.

07

Utvärdering av konsulterna

För att se till att certifierade leverantörer kan tillgodose en konsekvent hög kompetensnivå gör vi alltid stickprovstest av IT-konsulterna. Testet utgörs normalt av:

 • Granskning av en rad slumpmässigt valda konsultprofiler; 

 • Individuella intervjuer med konsulterna;

 • Kompetenstester med programmeringsuppgifter i realtid för utvecklare.

08

Svenska avtalsvillkor

Ett viktigt kriterium för antagning till Tendelinnätverket är att leverantörerna, oavsett om de befinner sig i Sverige eller inte, måste godkänna vårt standarduppdragsavtal som är baserat på svensk marknadsstandard och där svensk lag tillämpas om inte annat framgår.

Vill ditt bolag vara med i Tendelinnätverket?

Erbjuder ditt bolag professionella IT-konsulttjänster och vill bli en del av ett exklusivt nätverk av kvalitetssäkrade leverantörer som jobbar mot den nordiska marknaden?

bottom of page